Протокол на главного бухгалтера и директора: имеет ли значение для административного суда?

В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим вполне стандартную ситуацию, которая возникает при оформлении результатов проверки предприятия. Все главные бухгалтера знают, что помимо Акта проверки, в котором содержатся обстоятельства нарушения предприятием налогового законодательства, налоговики составляют также Протокол об административном правонарушении главным бухгалтером предприятия (директором) ст.1631 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть нарушение правил ведения налогового учета. Казалось бы, вопрос не стоит того, чтобы на него обращали внимание: штраф до 170 гривен не проблема. Тем не менее, часто вынесенные на основе такого протокола постановления судов используются налоговиками как доказательство вины именно налогоплательщика, т.е. предприятия. Мотивировка такова – «раз вина главного бухгалтера в нарушении правил ведения налогового учета установлена судом, значит, предприятие также виновно». При этом часто юристы налоговой службы ссылаются на ч. 2 ст.72 Кодекса административного судопроизводства, которая гласит: «Вирок суду у кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою. Таким образом, если принять во внимание и часть 1 этой статьи, возникает вопрос: имеет ли значение признание местным судом вины главного бухгалтера или директора в постановлении о привлечении этих лиц к административной ответственности по ст.1631 КУоАПП? И как служебным лицам предприятия вести себя при составлении протокола об административных правонарушениях?        Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, что судебная практика по таким обстоятельствам весьма неоднозначна: многие судьи административных судов все ещё указывают на обстоятельства, установленные местным судом при рассмотрении протокола, как на преюдициальные, т.е. имеющие преимущественное значение для рассмотрения дела административным судом. Поэтому необходимо разъяснить позицию Высшей судебной инстанции по этому вопросу. Высший административный суд в своем письме от 14.11.2012 р. N 2379/12/13-12 указал по этому поводу следующее: «Отже, обов'язковими для врахування адміністративним судом є факти, наведені у вироку в кримінальній справі чи постанові у справі про адміністративний проступок, щодо часу, місця та об'єктивного характеру відповідного діяння тієї особи, правові наслідки, дій чи бездіяльності якої є предметом розгляду в адміністративній справі»…        …«Відповідно висновки інших судів щодо правомірності чи протиправності дій особи, поведінка якої є предметом розгляду в адміністративній справі, не є обов'язковими для адміністративного суду, який таку справу розглядає.        Висновки та оцінки іншого суду щодо правомірності поведінки особи, її винуватості у вчиненні правопорушення тощо не позбавляють адміністративний суд, який розглядає по суті справу, предмет якої пов'язаний із відповідними діяннями цієї особи, права надати їм власну оцінку». То есть, фактически ВАСУ указал, что обстоятельства, изложенные в постановлении местного суда относительно правомерности или неправомерности действий главного бухгалтера не являются для административного суда обязательными. Административный суд при рассмотрении административного иска предприятия о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения не связан обстоятельствами и их оценкой, которые дал местный суд в постановлении об административном правонарушении.         Далее в письме ВАСУ подтверждает такую позицию на примере: «Наприклад, установлення у справі про адміністративний проступок вини бухгалтера юридичної особи у неправильному веденні бухгалтерського обліку певних активів не означає, що адміністративний суд на цій лише підставі повинен визнати вчиненим податкове правопорушення щодо правильності обчислення і сплати податку на прибуток за операціями зі спірними активами. У цьому разі суд повинен ураховувати, що предметом розгляду у справі про адміністративний проступок є правильність ведення бухгалтерського, а не податкового обліку, і самостійно аналізувати всі обставини відповідної справи щодо наявності порушень податкового законодавства»… Також судам варто враховувати, що норма частини четвертої статті 72 КАС України поширюється лише на особу, щодо якої постановлено відповідний вирок або прийнято постанову. Тому обов'язковими є лише обставини щодо безпосередньо цієї особи (засудженого (виправданого) або притягнутого (не притягнутого) до адміністративної відповідальності), а не щодо інших осіб. Наприклад, не можна вважати обов'язковими обставини щодо діяння фізичної особи, встановлені під час розгляду справи про її адміністративний проступок, при оцінці правомірності поведінки юридичної особи, працівником (представником) якої була ця фізична особа, якщо йдеться про відповідальність за порушення юридичною особою законодавства, дотримання якого контролюється податковими органами. Таким образом, вина (ее отсутствие) главного бухгалтера или директора никак не влияет на ответственность предприятия в соответствии с налоговым законодательством.         Тем не менее, как показывает опыт, лучше не давать налоговикам в руки пусть даже такой сомнительный козырь, как постановление местного суда о привлечении должностных лиц предприятия к административной ответственности.         Для того чтобы «разбить» аргументы, изложенные в протоколе об административном правонарушении придется немного схитрить и повозиться. Прежде всего, следует помнить, что такой процессуальный документ, как протокол об административном правонарушении, составляется с соблюдением процессуальных норм. В частности, ст. 256 Кодекса об админправонарушениях говорит о том, что лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право давать пояснения по сути правонарушения, и пользоваться правами, предусмотренными ст.268, а это право на правовую помощь, например. Т.е. если налоговики нарушат порядок составления протокола – это может быть использовано в ваших интересах.         Обычно налоговики приносят протокол вместе с Актом проверки или непосредственно после этого. В соответствии с Кодексом об админправонарушениях, налоговики должны составить протокол в вашем присутствии, чтобы получить ваши пояснения и подпись. Соответственно, если они не смогут сделать это по объективным причинам, скажем, вас не будет на работе в этот день, то такая возможность у них будет отсутствовать. Поэтому для вас важно сделать так, чтобы вы не присутствовали на работе хотя бы формально. Скажем, в этот день вы находились в командировке, больничном или в отпуске. Соответственно, утверждения налоговиков впоследствии, что вы отказались от подписи в протоколе будут опровергнуты документами предприятия о вашем физическом отсутствии на рабочем месте.         Опыт показывает также то, что местные суды обычно формально подходят к рассмотрению такого протокола налоговой и обычно удовлетворяют их претензии. Поэтому важно подготовить правильные возражения на протокол, в которых указать, в частности, моменты нарушения ваших прав при составлении протокола, а также то, что обстоятельства, указанные в протоколе, должны содержать ссылки на объективную сторону вашего правонарушения, в частности, в чем оно заключается конкретно: в каких действиях или бездействии? Обычно такие обстоятельства в протоколе не указывают, делая простую ссылку на Акт проверки. Это не соответствует ст.256 Кодекса об админправонарушениях, в которой указано, что в протоколе обязательно указывается суть правонарушения, т.е. обстоятельства дела и доказательства их подтверждающие. Не указание этих обстоятельств в протоколе, уже нарушает данную норму закона и является основанием для того, чтобы отправить протокол обратно в налоговую на исправление недостатков, что фактически означает окончание дела, так как срок привлечения к административной ответственности не может превышать 3 месяцев при рассмотрении дела судом. Кроме того, следует обратить внимание суда также на то, что обстоятельства, изложенные в Акте проверки (и в протоколе), обжалуются в административном суде (с приложением доказательств этому в виде определения суда о начале рассмотрения дела). Т.е. являются просто мнением налоговой, которым суд оценку не дал. Обычно в таком случае, суд может приостановить рассмотрение дела до рассмотрения вопроса административным судом.         В любом случае, у вас будет возможность обжаловать постановление суда об административном правонарушении в апелляционном порядке.        

 

Игорь Сичеславский,    Адвокат, директор ООО «Юридическое бюро Сичеславского»